โครงสร้างบุคคลากร

  

 

 

 นางประไพพรรณ  ลุ่มจันทร์

แรงงานจังหวัดจันทบุรี

 

                         |—————————————|——————————————————|

    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์      กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ                       ฝ่ายอำนวยการ

                         |                                                      |                                                           | 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์       หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ                    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

                                                                                                   

นางสาวสมลักษณ์  อำนวยประเสริฐ            นางสาวธีฤทัย  วิธีเจริญ                  นางสาวสมลักษณ์  อำนวยประเสริฐ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ             นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            นั    กวิชาการแรงงานชำนาญการ   

                  |                                                          |                                                         |

                                                                             

นางสาวธีฤทัย  วิธีเจริญ                                         นายจุมพล  อ่อนฉวี                                  นางสาวอภิรดี  สรุปราษฎร์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                         นักวิชาการแรงงาน                      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  

            |                                                               |                                                           |

                                                                                   

 นายจุมพล  อ่อนฉวี                                          นางสาวอรอนงค์  บัวสมบูรณ์                                            นางนงนภัส  เจริญการ

  นักวิชาการแรงงาน                     เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี                                     พนักงานธุรการ                          |                                                                                                                            | 

                                                                                                                                                                                                   

 นางนงนภัส  เจริญการ                                                                                                 นายสมพร เหรียญสวัสดิ์                  พนักงานธุรการ                                                                                                                                       พนักงานขับรถยนต์