ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งภายในภายอกอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)