สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจราณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 3/2560

 เมื่อวันที่ 13  กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/2560 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล) เป็นประธาน