สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

 วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยนำภาระกิจของหน่วยงานไปให้บริการประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพอก หมู่ที่ ๘ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี