จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี

 แรงงานจังหวัดจันทบุรี (นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี