จังหวัดจันทบุรีร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กาชาดจันทบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี