ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการฝึกอบรมโครงการโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาฯ ปีงบประมาณ 2561