ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมสาขาก่ออิฐ-ฉาบปูน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2561