รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินประกันการเดินทางกลับและเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561