ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ภารกิจของกระทรวงแรงงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

 ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ภารกิจของกระทรวงแรงงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ภารกิจของกระทรวงแรงงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชี ปี 2561 ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนสตรีเจ้าภูผา ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี