จังหวัดจันทบุรีได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดจันทบุรี

 เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2561 เวลา15.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดจันทบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี