Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 ปีงบประมาณ 2561
 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งภายในภายอกอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(ขวดพลาสติก)จัดซื้อจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(ขวดพลาสติก) 2 สำนักงานแรงงานขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนสการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2561จ้างโครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ ปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารศุนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนการจัดซื้อจักจ้างวัสดุสำนักงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2561

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะฝีมือฯ สาขานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการฝึกหุ้มเรือไม้ไฟเบอร์กล๊าส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการฝึกอบรมโครงการโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาฯ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการฝึกอบรมสามขาการทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่างตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อวัสดุการฝึกอบรมโครงการโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาฯ
ประกาศแผนซื้อวัสดุการฝึกอบรมการทำกล่องหนังเทียม
ประกาศแผนซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
จัดทำแผ่นพับตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปี 2561
ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมสาขาก่ออิฐ-ฉาบปูน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมสาขางานปูน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้า
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
ปีงบประมาณ 2562
ประกาศแผนจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ,พนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2562 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
197
TOP