Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ภารกิจ และ อํานาจหน้าที่หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่สำนักงานแรงงาน

1.กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

3.ประสานและดำเนินโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

4.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจสำนักงานแรงงาน

เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานจังหวัด

ศึกษาวิเคราะห์จัดทำข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

แปลงนโยบายเป็นแนวทางปฏิบัติและประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกรทนวง

กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ดูแลงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน

ดำเนินเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้ และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1050
TOP