Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ภารกิจ และ อํานาจหน้าที่หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี มีหน้าที่

1.ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งประสานสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดให้เป็นรูปธรรมและบรรลุผล

TOP