Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัดจันทบุรี

 
สถานภาพแรงงานรวมชายหญิง
จำนวนประชากร532,727261,148271,579
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป444,261215,694228,567
1.ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน332,872178,221154,651
   1.1 กำลังแรงงานปัจจุบัน332,761178,110154,651
       1.1.1 ผู้มีงานทำ332,092177,897154,196
       1.1.2 ผู้ว่างงาน668213455
   1.2 ผู้ที่รอฤดูกาล1111110
2.ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน111,38934,47373,916
   2.1 ทำงานบ้าน30,04492529,118
   2.2 เรียนหนังสือ32,32915,29517,034
   2.3 อื่นๆ49,01621,25327,763
ประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี (ไม่อยู่ในวัยทำงาน)88,46645,45443,012
 
TOP