Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี ปี 2560

อาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ                                                             จำนวน     10  คน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี ปี 2560

อาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ                                                             จำนวน     10  คน

อาสามัครแรงงานระดับตำบล                                                                 จำนวน     76  คน

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี                                                          จำนวน   200  คน

อาสามัครแรงงานระดับอำเภอจำนวน 10 คน ดังนี้

1.อำเภอเมือง                        นายประเสริฐ  วงษ์สวัสดิ์

2.อำเภอขลุง                         นางสาวอรวรรณ  ศรีวิโรจน์

3.อำเภอท่าใหม่                     นางวิไล  โอภาษี

4.อำเภอโป่งน้ำร้อน               นายธรรมนูญ  รื่นณรงค์

5.มะขาม                                นายสมชาย  โคตรพัฒน์

6.อำเภอสอยดาว                   นายกฤตผล  โกศลจิตร

7.อำเภอแหลมสิงห์                นายสมชาย  ตองอ่อน

8.อำเภอแก่งหางแมว             นางสาวเยาวเรศ  สินพูล

9.อำเภอนายายอาม               นางพริตา      แสงมณี

10.อำเภอเขาคิชฌกูฏ            นางสมศรี  หิรัญ

อาสาสมัครแรงงานอำเภอเมือง  จำนวน 11 คน   มีดังนี้

1.นางสายพิน              ทองลา                      อาสาสมัครแรงงานตำบลตลาด

2.นายประเสริฐ             เปี่ยมนุ่ม                   อาสาสมัครแรงงานตำบลวัดใหม่

3.นางสาวนฤมล          โกมลกุล                   อาสาสมัครแรงงานตำบลคลองนารายณ์

4.นายประเสริฐ             วงษ์สวัสดิ์                อาสาสมัครแรงงานตำบลเกาะขวาง

5.นายสมยศ                 สาลิกา                     อาสาสมัครแรงงานตำบลคมบาง

6.นายภิรมย์                  สำอางสะอาด          อาสาสมัครแรงงานตำบลท่าช้าง

7.นางประภา                ช่วงโชติ                   อาสาสมัครแรงงานตำบลจันทนิมิต

8.นางวรรณา                ร่วมมงคล                 อาสามัครแรงงานตำบลบางกะจะ

9.นายอุทัย                   วงษ์ศรี                    อาสาสมัครแรงงานตำบลแสลง

10.นางมะลิ                   ตรีผล                      อาสาสมัครแรงงานตำบลหนองบัว

11.นางพิกุล                  ทองอ้ม                    อาสาสมัครแรงงานตำบลพลับพลา

อาสาสมัครแรงงานอำเภอขลุง    จำนวน 12 คน  มีดังนี้

1.นางสาวอรวรรณ        ศรีวิโรจน์                 อาสาสมัครแรงงานตำบลขลุง

2.นางมาลา                   ชัยยะ                      อาสาสมัครแรงงานตำบลบ่อ

3.นายณัฐธนัช               เผื่อนภูสิทธิ์            อาสาสมัครแรงงานตำบลเกวียนหัก

4.นางสาวพัดชา            เภรินทร์                  อาสาสมัครแรงงานตำบลตะปอน

5.นายเดชา                    สอิ้ง                       อาสาสมัครแรงงานตำบลบางชัน

6.ว่าที่ ร.ต.นภดล           เขียวผ่อง ร.น.        อาสาสมัครแรงงานตำบลวันยาว

7.นายเกษม                   กิริยากิจ                 อาสาสมัครแรงงานตำบลซึ้ง

8.นายรัตนชัย                 เฉวียง                    อาสาสมัครแรงงานตำบลมาบไพ

9.นายลิขิต                     มุจรินทร์                 อาสาสมัครแรงงานตำบลวังสรรพรส

10.นายฉัตรชัย               โชติวรรณ              อาสาสมัครแรงงานตำบลตรอกนอง

11.นายวัชระ                   ศรีพรมมา              อาสามัครแรงงานตำบลตกพรม

12.นางสุภา                   พรไทย                   อาสาสมัครแรงงานตำบลบ่อเวฬุ

อาสาสมัครแรงงานอำเภอท่าใหม่     จำนวน  14 คน  มีดังนี้

1.นายสุนทร                  สิทธิประสงค์           อาสาสมัครแรงงานตำบลท่าใหม่

2.นายสมาน                  บุญหิรัญ                  อาสาสมัครแรงงานตำบลตำบลยายร้า

3.นายสุบิน                    บุญล้อม                  อาสาสมัครแรงงานตำบลสีพยา

4.นายเฉลิม                   บุญล้อม                  อาสาสมัครแรงงานตำบลบ่อพุ

5.นายณัฐวุฒิ                 สาทะโพน              อาสาสมัครแรงงานตำบลพลอยแหวน

6.นางสาวรุ้งขจี              ชัยยะ                     อาสาสมัครแรงงานตำบลเขาวัว

7.นางวิไล                      โอภาษี                   อาสาสมัครแรงงานตำบลเขาบายศรี

8.นางสาวสุภิญญา         สุขสมบูรณ์             อาสามัครแรงงานตำบลสองพี่น้อง

9.นายเผด็จ                    ทองสีมัน               อาสาสมัครแรงงานตำบลทุ่งเบญจา

10.นายประพจน์             สนเสริฐ                  อาสาสมัครแรงงานตำบลรำพัน

11.นายธงชัย                  จันทสิทธิ์                อาสาสมัครแรงงานตำบลโขมง

12.นางปรียานุช              ไชยมาก                อาสาสมัครแรงงานตำบลตะกาดเง้า

13.นางนฤมล                   ดอยล์                   อาสาสมัครแรงงานตำบลคลองขุด

14.นายพงษ์ธร                 สมผล                  อาสาสมัครแรงงานตำบลเขาแก้ว

อาสาสมัครแรงงานอำเภอโป่งน้ำร้อน    จำนวน 5 คน  มีดังนี้

1.นายธรรมนูญ               รื่นณรงค์                 อาสาสมัครแรงงานตำบลทับไทร

2.นางสาวยอรชร            ตรงประเสริฐศิริ       อาสาสมัครแรงงานตำบลโป่งน้ำร้อน

3.นางสาวชลิดา             เอี่ยมสำอางค์         อาสาสมัครแรงงานตำบลหนองตาคง

4.นางสาวทิพเกสร         เลือดสงคราม         อาสาสมัครแรงงานตำบลเทพนิมิต

5.นางสาวณัฐชา             สุขเลิศ                  อาสาสมัครแรงงานตำบลคลองใหญ่

อาสาสมัครแรงงานอำเภอมะขาม         จำนวน 6 คน    มีดังนี้

1.นายสมชาย                 โคตรพัฒน์             อาสาสมัครแรงงานตำบลมะขาม

2.นายพีระ                       เรืองภัิ์กดิ์               อาสาสมัครแรงงานตำบลท่าหลวง

3.นางสาวรัตนาพร           สุขดี                     อาสาสมัครแรงงานตำบลปัถวี

4.นายถนอมเกียรติ          คงชุ่ม                    อาสาสมัครแรงงานตำบลวังแซ้ม

5.นายพิเชษฐ์                  แช่ตัน                    อาสาสมัครแรงงานตำบลฉมัน

6.นายนาวี                       สำราญชื่น             อาสาสมัครแรงงานตำบลอ่างคีรี

อาสาสมัครแรงงานอำเภอสอยดาว       จำนวน 5 คน    มีดังนี้

1.นายกฤตผล                 โกศลจิตร              อาสาสมัครแรงงานตำบลปะตง

2.นายณัฐพงษ์                มีมาก                    อาสาสมัครแรงงานตำบลทุ่งขนาน

3.นายอำนาจ                  โมคาพัน               อาสาสมัครแรงงานตำบลทับช้าง

4.นายบุญลือ                   พวงประโคน         อาสาสมัครแรงงานตำบลทรายขาว

5.นางสาวต้องใจ             แสวงการ              อาสาสมัครแรงงานตำบลสะตอน

อาสาสมัครแรงงานอำเภอแหลมสิงห์       จำนวน 7 คน  มีดังนี้

1.นางแสงแก้ว                สวนเดิมบาง          อาสาสมัครแรงงานตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

2.นายสุธี                         สร้อยศรี                อาสาสมัครแรงงานตำบลเกาะเปริด

3.นางสาวชุลีกร              ใจสุทธิ                  อาสาสมัครแรงงานตำบลหนองซิ่ม

4.นายราเชนทร์               ธัญญาโชติ           อาสาสมัครแรงงานตำบลพลิ้ว

5.นางสาวมนัสนันท์         แก้วไชยะ                 อาสาสมัครแรงงานตำบลคลองน้ำเค็ม

6.นายสมชาย                 ตองอ่อน               อาสาสมัครแรงงานตำบลบางสระเก้า

7.นายวุฒิชัย                   มามีไชย               อาสาสมัครแรงงานบางกะไชย

อาสาสมัครแรงงานอำเภอแก่งหางแมว          จำนวน  5 คน  มีดังนี้

1.นางสาวจุฬา                กาญจนาภรณ์ภัณฑ์  อาสาสมัครแรงงานตำบลแก่งหางแมว

2.นายเสนอ                     ไพรเจริญ                 อาสาสมัครแรงงานตำบลขุนซ่อง

3.นายประภัส                  เกตุเหลือ                  อาสาสมัครแรงงานตำบลสามพี่น้อง

4.นางสาวเยาวเรศ          สินพูล                       อาสาสมัครแรงงานตำบลพวา

5.นายสุทน                     จันทสิทธิ์                  อาสาสมัครแรงงานตำบลเขาวงกต

อาสาสมัครแรงงานอำเภอนายายอาม        จำนวน 6 คน   มีดังนี้

1.นางพริตา                    แสงมณี                อาสาสมัครแรงงานตำบลนายายอาม

2.นายอำพันธ์                 สุปัญโน               อาสาสมัครแรงงานตำบลวังโตนด

3.นายธีรศักดิ์                 ศรีวิจารณ์             อาสาสมัครแรงงานตำบลกระแจะ

4.นายดนัย                     ลับบัณลิน             อาสาสมัครแรงงานตำบลสนามไชย

5.นายสังวรณ์                 ประสิ่งชอบ          อาสาสมัครแรงงานตำบลช้างข้าม

6.นายมนูญ                    โพธิ์แก้ว               อาสาสมัครแรงงานตำบลวังใหม่

อาสาสมัครแรงงานอำเภอเขาคิชฌกูฏ    จำนวน 5 คน  มีดังนี้

1.นางเยาวเรศ                บัวหลวง               อาสาสมัครแรงงานตำบลชากไทย

2.นางเยาวเรศ                สนั่นวงศ์               อาสาสมัครแรงงานตำบลพลวง

3.นางสาวสุนทรี             พิพัฒน์พุทธพันธ์  อาสาสมัครแรงงานตำบลตะเคียนทอง

4.นายปิยะวัฒน์               ปิยะปง                 อาสาสมัครแรงงานตำบลคลองพลู

5.นางสมศรี                    หิรัญ                     อาสาสมัครแรงงานตำบลจันทเขลม

TOP