Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี

E-BOOK อาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี
 
 

ทำเนียบรายชื่อแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

จังหวัดจันทบุรี

                                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568                                                     

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำบล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมือง
1 นางสายพิน ทองลา ตลาด 24 ซ.จันทคามวิถี 2 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 089-9291942
2 นายประเสริฐ เปี่ยมนุ่ม วัดใหม่ 2/12 ซ.พระยาตรัง 3 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่อ.เมือง จ.จันทบุรี 081-9965732
3 นายบันเทิง ผลอำพันธุ์ คลองนารายณ์ 23/6 หมู่ 13 ต.คลองนารายณ์อ.เมือง จ.จันทบุรี 082-2057345
4 นางสาวศิริภาวรรณ์ สืบวงศ์รุ่ง เกาะขวาง 17 หมู่ 9 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 091-7833546
5 นายสมยศ สาริกา คมบาง 80/1 หมู่ 2 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 084-7313858
6 นายภิรมย์ สำอางสอาด ท่าช้าง 15/34 หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 063-9248880
082-2061656
7 นางประภา ช่วงโชติ จันทนิมิต 140/31 หมู่ 4 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 094-8170482
8 นางสาวรุจิรา บุญเหลือ บางกะจะ 123/2 หมู่ 9 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 088-7902581
9 นายอุทัย วงษ์ศรี แสลง 31 หมู่ 6 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี 087-0026946
10 นางมะลิ ตรีผล หนองบัว 49/1 หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 080-1055686
11 นางพิกุล ทองอ้ม พลับพลา 49/29 หมู่ 6 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 089-8200617
อำเภอขลุง
12 นางสาวอรวรรณ ศรีวิโรจน์ ขลุง 17/3 ถ.เทศบาลสาย 10 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 087-9305212
13 นายศรุต ไชยดำรงค์กุล บ่อ 8 หมู่ 5 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 093-8382998
14 นายณัฐธนัช เผื่อนภูสิทธิ์ เกวียนหัก 26 หมู่ 4 ต.เกวียน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 087-9427811
15 นางสาวพัดชา เภรินทร์ ตะปอน 21/1 หมู่ 4 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 087-8246394
16 นายเดชา สอิ้ง บางชัน 9/8 หมู่ 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 099-1179090
17 นายเรวัติ นัทธี วันยาว 27/3 หมู่ 5 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 082-8964294
18 นายเกษม กิริยากิจ ซึ้ง 23 หมู่ ถ. เทศบาล 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 090-0540231
19 นายรัตนชัย เฉวียง มาบไพ 49 หมู่ 1 ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี  089-0984988
 20 นายสมชาย ทีกา  วังสรรพรส 2/2 หมู่ 2 ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี  085-6503806
 21 นายอมร เบญจวรรณ ตรอกนอง 2/6 หมู่ 3 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  063-9266522
 22 นางสายมณี จันทร์เรือง ตกพรม 26 หมู่ที่ 7 ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 089-0936195
 23 นางสุภา ศรีแก้ว  บ่อเวฬุ 112/2 หมู่ 1 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี  081-7703140
อำเภอท่าใหม่
 24 นายสุนทร สิทธิประสงค์  ท่าใหม่ 10 ซ.บุญญวาสวิหาร ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี 085-0442958
 25 นายสมาน บุญหิรัญ  ยายร้า 21 ซ.ศาลเจ้าหนองจอก ต.ยายร้า อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี 087-1397876
 26 นางสาวนที ศรีเพ็ง  สีพยา 4 หมู่ 11 ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 084-7320879
 27 นายเฉลิม บุญล้อม  บ่อพุ 18 หมู่ 6 ต.บ่อพุอ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 086-1094513
 28 นายณัฐวุฒิ สาทะโพน พลอยแหวน 16/1 หมู่ 5 ต.พลอยแหวน อ.เมือง จ.จันทบุรี  062-5477039
063-4236321
 29 นางสาวรุ้งขจี ชัยยะ  เขาวัว 99 หมู่ 8 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 083-7926295
063-1545591
 30 นางวิไล โอภาษี  เขาบายศรี 52/6 หมู่ 10 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  089-8008296
 31 นางสาวสุภิญญา สุขสมบูรณ์ สองพี่น้อง 70 หมู่ 15 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 098-9715188
 32 นายเผด็จ ทองสีมัน  ทุ่งเบญจา 76/7 หมู่ 7 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 064-9453938
 33 นายประพจน์ สนเสริฐ  รำพัน 52 หมู่ 3 ต.ร าพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 089-7536799
 34 นางสาวเจนจิรา ลิขิตเลิศ  โขมง 36 หมู่ 5 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  086-6621857
 35 นายทนงศักดิ์ ท่าใต้ ตะกาดเง้า 19/1 หมู่ 5 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  092-7458589
 36 นางนฤมล ดอยล์ คลองขุด 44 หมู่ 2 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 065-4565045
 37 นายพงษ์ธร สมผล เขาแก้ว 31/3 หมู่ 1 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  081-7818890
อำเภอโป่งน้ำร้อน
38 นายธรรมนูญ รื่นณรงค์ ทับไทร 77 หมู่ 6 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้้ำร้อน จ.จันทบุรี 086-1396155
39 นางสาวอรชร ตรงประเสริฐศิริ โป่งน้ำร้อน 32/2 หมู่ 3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 087-1430828
40 นางสาวชลิดา เอี่ยมสำอางค์ หนองตาคง 43/1 หมู่ 6 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 064-8425924
41 นางสาวทิพย์เกสร เลือดสงคราม เทพนิมิตร 114 หมู่ 2 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 092-5898799
42 นางสาวณัฐชา สุขเลิศ คลองใหญ่ 71/4 หมู่ 1 ต.คลองใหญ่อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 095-2829329
อำเภอมะขาม
43 นายสุพจน์ แก้วแกมกาญจน์ มะขาม 69 ม.8 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 080-1019126
44 นายพีระ เรืองภักดิ์ ท่าหลวง 22/1 หมู่ 2 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 084-4492482
45 นางสาววรรณศิริ ใจถาวร ปัถวี 44/2 หมู่ 2 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 082-2045691
46 นายชัยวัฒน์ ดาชัย วังแซ้ม 44 หมู่ 5 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 080-0679134
092-7821553
47 นายพิเชษฐ์ แซ่ตัน ฉมัน 22/8 หมู่ 8 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 082-2179181
48 นายนาวี สำราญชื่น อ่างศีรี 128/36 หมู่ 13 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  091-7181108
อำเภอสอยดาว
 49 นายณัฐวี โพธิ์ธนะวิจิตร ปะตง 199/25 หมู่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี   080-1580255
 50 นายณัฐพงษ์ มีมาก   ทุ่งขนาน  13 หมู่ 8 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  087-1350131
 51 นายอำนาจ โมคาพัน  ทับช้าง  40 หมู่ 5 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  089-2514734
 52 นายเพชร อุตคำ ทรายขาว  303 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  087-9996834
 53 นายศักดา เรือนฤทธิ์  สะตอน  136 หมู่ 6 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี   091-7023761
อำเภอแหลมสิงห์
 54 นางอุษณีย์ สร้อยศรี  ปากน้ำแหลมสิงห์  5/5 หมู่ 14 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.เมือง จ.จันทบุรี  081-4108822
 55 นางสาวสุชัญญา วิชิตการ  เกาะเปริด  53/2 หมู่ 6 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์จ.จันทบุรี  087-7400960
 56 นายสุขสันต์ ผลิพืช  หนองชิ่ม  27/6 หมู่ 6 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี   086-0818029
 57 นายสรศักดิ์ สงวนพันธ์  พลิ้ว  130 หมู่ 5 ตำบลพลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี   086-0855141
58 นายมนตรี มีแก้ว  คลองน้ำเค็ม  31/8 หมู่ 6 ต.คลองน้ำเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  089-2519311
59 นายสมชาย ตองอ่อน  บางสระเก้า  5/2 หมู่ 2 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี   092-6509643
60 นายวุฒิชัย มามีไชย  บางกะไชย  51 หมู่ 5 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี   080-1957873
อำเภอแก่งหางแมว
61 นางสาวจุฬา กาญจนาภรณ์ภัณฑ์  แก่งหางแมว  50 หมู่ 5 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  089-2483763
62 นายเสนอ ไพรเจริญ  ขุนช่อง  5/2 หมู่ 22 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  086-0336264
63  นายประภัส เกตุเหลือ  สามพี่น้อง  126 หมู่ 9 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  081-1379386
64 นางสาวธีรารัตน์ รถทอง  พวา  223 หมู่ 3 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี   098-6949788
65 นายณรงค์กรณ์ หอมเกษร  เขาวงกต 150/2 หมู่ 1 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  065-0367623
อำเภอนายายอาม
66 นางพริตา แสงมณี  นายายอาม  7/8 หมู่ 1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  081-9333868
67 นายอำพันธ์ สุปัญโน  วังโตนด  23 หมู่ 9 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  096-9496695
68  นายธีระศักดิ์ ศรีวิจารณ์  กระแจะ  3/1 หมู่ 5 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  087-9086901
69  นายน้อย เทียมสุข  สนามไชย  46/3 หมู่ 8 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  089-8254849
70  นายศักครินทร์ ประสิ่งชอบ  ช้างข้าม  22/2 หมู่ 6 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี   097-1374150
71  นายมนูญ โพธิ์แก้ว  วังใหม่  60/5 หมู่ 1 ต.วังใหม่อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  087-1458591
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
72 นางเยาวเรศ บัวหลวง  ชากไทย  53/9 หมู่ 7 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  089-4060469
73  นางบุญรัตน์ วุฒิชัย  พลวง  7/21 หมู่ 3 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  085-2812328
74  นายสมนึก แสนทะวงษ์   ตะเคียนทอง  23/13 หมู่ 3 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี   098-5648755
75  นายปิยะวัฒน์ ปิยะปง  คลองพลู  2/58 หมู่ 12 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี  086-1506052
76 นางสมศรี หิรัญ  จันทเขลม  106/3 หมู่ 5 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี   089-9336967
934
TOP