index ไทย – สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ไทย – สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 9.30 ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

164

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นางมาริสา บุญชูช่วยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ (Zoom) การมอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ พร้อมขยายผลความร่วมมือในการ Up Skill รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย

164

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นางมาริสา บุญชูช่วยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ (Zoom) การมอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ พร้อมขยายผลความร่วมมือในการ Up Skill รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย

166

E – Service

รายงานวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน

คู่มือบริการประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

TOP