Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมเฝ้ารับ และส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

pll_content_description

TOP