Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2560 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี 

TOP