Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรม การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

pll_content_description

       เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี โดยนางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรม การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

 

 

TOP