Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือก เพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำสวน ประจำปีงบประมาณ 2565

pll_content_description

TOP