Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

แรงงานจังหวัดจันทบุรี/ผู้แทนจัดหางานจันทบุรี /และผู้ช่วยแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติ การว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ บริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP