Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

แรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงานกรุงเทพฯ ผ่านระบบ ZOOM ห้องปฏิบัติราชการแรงงานจังหวัดจันทบุรี โดย…นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

pll_content_description

TOP