Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

แรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาขาการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

pll_content_description

      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดจันทบุรี (นางประไพพรรณ  ลุ่มจันทร์) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาขาการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร หลักสูตร 18 ชั่วโมง ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2560 ณ วัดสะพานเลือก หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งเบญจา อำเเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

TOP