Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและประสานการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ วัดคีรีพิศาล (วัดเขามะปริง) ม.5 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

pll_content_description

TOP