Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

กระทรวงแรงงานจัดการประชุมรับมอบนโยบายด้านกระทรวงแรงงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) และการหารือการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

pll_content_description

TOP