Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

นางสาววนิดา เงินรูปงาม แรงงานจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงาน“ตลาดนัดคุณธรรม ตลาดนัดความดี” เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในระดับชุมชน องค์กร และอำเภอในพื้นที่จังหวัด เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุรธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2

pll_content_description

TOP