Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ กอ.รมน.จว.จบ. ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ฯ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฯ

pll_content_description

TOP