Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

แรงงานจังหวัดจันทบุรี และผู้แทนจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการ และลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

pll_content_description

TOP