Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวฯ ...

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลัดสูตรสาขาการดูแลผู้สูงอายุ ...

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2564 ...

กระทรวงแรงงานขอเชิญช่วนร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ...

การประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี ...

TOP