Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.65 ปีงบประมาณ 2565

9 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. ปีงบประมาณ 2565

4 เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

14 มีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.64 ปีงบประมาณ 2565

9 มีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.64

9 มีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. ปีงบประมาณ 2565

7 มีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ม.ค. 65

2 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.64 ปีงบประมาณ 2565

21 มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.64 ปีงบประมาณ 2565

2 ธันวาคม 2564

สิงหาคม 2564

2 กันยายน 2564

กรกฎาคม 2564

3 สิงหาคม 2564

มิถุนายน 2564

5 กรกฎาคม 2564
TOP