Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่องวันที่เผยแพร่

เดือน มีนาคม 2564

31 มีนาคม 2564

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564

เดือน มกราคม 2564

27 มกราคม 2564

เดือน ธันวาคม 2563

8 มกราคม 2564

เดือน พฤศจิกายน 2563

25 ธันวาคม 2563

เดือน ตุลาคม 2563

27 พฤศจิกายน 2563

เดือน กันยายน 2563

25 ตุลาคม 2563

เดือน สิงหาคม 2563

21 กันยายน 2563

เดือน กรกฎาคม 2563

24 สิงหาคม 2563

เดือน มิถุนายน 2563

19 กรกฎาคม 2563

เดือน พฤษภาคม 2563

27 มิถุนายน 2563

เดือน เมษายน 2563

24 เมษายน 2563
TOP