Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

จัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ และการทำอาหารสัตว์ (อาหารไก่)

24 กุมภาพันธ์ 2563

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องปริ้นและหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)

19 กุมภาพันธ์ 2563

จัดจ้างจ้างเหมาบริการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2563-2565)

3 ธันวาคม 2562

ซื้อวัสดุในการฝึกอาชีพ สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม หลักสูตร 60 ชั่วโมง ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2562

9 ตุลาคม 2562

ซื้อวัสดุในการอบรมเทคนิคการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามโครงการจ้างงานเร่งด่วน ปี 2562

9 ตุลาคม 2562

ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

9 ตุลาคม 2562

ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการ Smart labour

9 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ตุลาคม 2562

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ

9 ตุลาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2562

9 ตุลาคม 2562

ประกาศแผนจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ,พนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

9 ตุลาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

9 ตุลาคม 2562
TOP