Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานฯ โครงการประเมินผลการประสานการใช้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน

7 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรบ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2565 หลักศูตรการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาขาการทำน้ำพริก โดยวิธีเจาะจง

7 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2564

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

21 กันยายน 2564

จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

30 มีนาคม 2563

จ้างคนทำสวน ปี 2563 (เมษายน – กันยายน 2563)

24 มีนาคม 2563

จ้างแม่บ้านปี 2563 (เมษายน – กันยายน 2563 )

24 มีนาคม 2563

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

24 มีนาคม 2563

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ

19 มีนาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการฯ

19 มีนาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,500

19 มีนาคม 2563
TOP