Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

30 มีนาคม 2563

จ้างคนทำสวน ปี 2563 (เมษายน – กันยายน 2563)

24 มีนาคม 2563

จ้างแม่บ้านปี 2563 (เมษายน – กันยายน 2563 )

24 มีนาคม 2563

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

24 มีนาคม 2563

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ

19 มีนาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการฯ

19 มีนาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,500

19 มีนาคม 2563

ซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร

18 มีนาคม 2563

ซื้อวัสดุการฝึกอบรมเทคนิคการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

18 มีนาคม 2563

วัสดุฝึกหลักสูตรการทำกระเป๋าหนังและบรรจุภัณฑ์

18 มีนาคม 2563

จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน

11 มีนาคม 2563

จ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูลตามโครงการประเมินผลฯ

10 มีนาคม 2563
TOP