Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

9 ตุลาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้า

9 ตุลาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมสาขางานปูน

9 ตุลาคม 2562

ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมสาขาก่ออิฐ-ฉาบปูน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2561

9 ตุลาคม 2562

จัดทำแผ่นพับตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปี 2561

9 ตุลาคม 2562

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

9 ตุลาคม 2562

ประกาศแผนซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

9 ตุลาคม 2562

ประกาศแผนซื้อวัสดุการฝึกอบรมการทำกล่องหนังเทียม

9 ตุลาคม 2562

แผนการจัดซื้อวัสดุการฝึกอบรมโครงการโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาฯ

9 ตุลาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการฝึกอบรมสามขาการทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่างตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2561

9 ตุลาคม 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการฝึกอบรมโครงการโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาฯ

9 ตุลาคม 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการฝึกหุ้มเรือไม้ไฟเบอร์กล๊าส

9 ตุลาคม 2562
TOP