Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะฝีมือฯ สาขานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

9 ตุลาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ปีงบประมาณ 2561

9 ตุลาคม 2562

แผนการจัดซื้อจักจ้างวัสดุสำนักงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2561

9 ตุลาคม 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารศุนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี

9 ตุลาคม 2562

จ้างโครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ ปี 2561

9 ตุลาคม 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2561

9 ตุลาคม 2562

แผนสการจัดซื้อจัดจ้าง

9 ตุลาคม 2562

สำนักงานแรงงานขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

9 ตุลาคม 2562

จัดซื้อจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(ขวดพลาสติก)

9 ตุลาคม 2562

ซื้อจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(ขวดพลาสติก)

9 ตุลาคม 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งภายในภายอกอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ตุลาคม 2562
TOP