Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างให้ลริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 64 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 64 รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของ สปก. ปี 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 สิงหาคม 2563
TOP