Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดใน สปก. และอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ปี 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล ตามโครงการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ และการทำอาหารสัตว์ (อาหารไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องปิ้น หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2563-2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลทำสวน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด (พิมพ์นิภา ศรีดาพันธ์) ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ตุลาคม 2562
TOP