Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์แรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ปี 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการป้องกันยาเสพติดใน สปก. และอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ปี 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สปก. และอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สปก. ปี 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปี 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สปก. และอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ปี 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนคอยล์ร้อย ขนาด 25,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) เพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน) ในภาคอุตสาหกรรม ปี 63 จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 เมษายน 2563
TOP