Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล ตามโครงการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ และการทำอาหารสัตว์ (อาหารไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องปิ้น หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2563-2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลทำสวน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด (พิมพ์นิภา ศรีดาพันธ์) ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด (กัญญาภัค สวัสดิ์วารี) ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ตุลาคม 2562
TOP