Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดจันทบุรี ปี 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลทำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด (พิมพ์นิภา ศรีดาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด (กัญญาภัค สวัสดิ์วารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ปี 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรการทำกระเป๋าหนังและตกแต่งลายบรรจุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมเทคนิคการปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มีนาคม 2563
TOP