Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างในการฝึกอบรม โครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรบ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาขาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรบ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาขาการผูกผ้าในงานพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวันแรงงานในพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวันแรงงานในพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างให้ลริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 64 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 64 รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มกราคม 2564
TOP