Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตราจ้าง แรงงานจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขป้ายทำเนียบ เปลี่ยนพื้นปะสติ๊กเกอร์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี

9 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการบูรณาการแก้ปัญหาความเดือดร้อนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ โดยวิธีเฉาพเจาะจง

22 กรกฎาคม 2565

จ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการพื้นที่

7 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างในการฝึกอบรม โครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรบ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาขาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรบ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาขาการผูกผ้าในงานพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวันแรงงานในพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวันแรงงานในพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กุมภาพันธ์ 2565
TOP